O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

G'.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI
Seysmik xavf va rayonlashtirish laboratoriyasi

Laboratoriya mudiri Murodjon Abduraximdjanovich Mirzaev Fizika-matematika fanlari bo‘yicha (PhD) falsafa doktori

Laboratoriyaning asosiy yo‘nalishi seysmik xavfni baxolash usullarini takomillashtirish, umumiy va batafsil seysmik rayonlashtirish xaritalarini yaratish va “Seysmik rayonlarda qurilish” me’yoriy xujjatiga joriy etish. Kuchli zilzilalarning oqibatlarini kamaytirish chora tadbirlari ichida seysmik xavfni baxolash va u asosida seysmik rayonlashtirish xaritalarini yaratish asosiy o‘rin tutadi.

Laboratoriyaning asosiy vazifalari: 1. Xududlar seysmik xavfini baxolash va seysmik rayonlashtirish zamonaviy usullarini takomillashtirish;
2. O‘zbekiston Respublika “Seysmik rayonlarda qurilish” me’yoriy xujjati (KMK-2.01.03.19) seysmologik qismini jaxon andozalariga mos xolda ishlab chiqish;
3. Ishlab chiqarish va axoli qurilish ob’ektlari xamda o‘ta muxim ob’ektlarning qurilish maydonlarining dastlabki seysmikligini (isxodnoy seysmichnost) baxolash usullarini takomillashtirish;
4. Seysmologik ma’lumotlar bazasi asosida (mintaqaviy katalog, jaxon seysmologik tarmoqlar) zilzilalarning turli magnitudalari orasidagi bog‘lanishlarni aniqlab O‘zbekiston xududi uchun yagona zilzilalar katalogini yaratish;
5. Makroseysmik va gruntlarning kuchli xarakati ma’lumotlar bazasini tuzish;
6. Seysmik manbalarning modellari xamda ularning potensiali va qaytarilish parametrini xisoblash usullarini takomillashtirish;
7. Kuchli zilzilalarda gruntlarning mintaqaviy xarakat modellarini makroseysmik ballarda, tezliklarda, gruntlarning tebranish tezlanishlarda va ularning spektral amplitudalarda yaratish;
8. Xavflilik darajasi juda yuqori bo‘lgan ob’ektlarning (AES, gidrotexnik inshootlar, neft va gaz quvurlari, baland qavatli ma’muriy va axoli turar binolar) seysmik xavfini baxolash usullarini yaratish;

2018-2020- yillarda e'lon qilingan maqolalar

1. Artikov T.U., Ibragimov R.S., Ibragimova T.L., Mirzaev M.A. Identification of expected seismic activity areas by forecasting complex seismic-mode parameters in Uzbekistan// Geodesy and Geodynamics Volume 9, Issue 2, 2018 y., pp 121-130. https://doi.org/10.1016/j.geog.2017.11.005

2. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Кучкаров К.И., Мирзаев М.А. Количественные характеристики сейсмической опасности территории Узбекистана в максимальных значениях скоростей колебаний грунта и в их спектральных амплитудах// Геодинамика и тектонофизика. 2018. Т. 9. № 4. С. 1173–1188. https://doi.org/10.5800/GT-2018-9-4-0389

3. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Методология построения нового комплекса карт общего сейсмического районирования территории Узбекистана ОСР-2017// Москва, Геориск №2, 2018, с. 6-24.

4. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Кучкаров К.И., Мирзаев М.А. Сейсмическая опасность территории Восточного Узбекистана в спектральных характеристиках скоростей колебаний грунта // Геология и минеральные ресурсы, 2018. №2, с. 47-55.

5. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Кучкаров К.И., Мирзаев М.А. Региональные закономерности изменения спектрального состава скоростей колебаний грунта при землетрясениях и их использование для оценки сейсмической опасности// Доклады АН РУз №2, 2018, с. 34-38.

6. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Кучкаров К.И., Мирзаев М.А. Количественные характеристики сейсмической опасности территории Узбекистана в максимальных значениях скоростей колебаний грунта и их спектральных амплитудах// Вестник НУУз 2018, 3/1, с. 325- 330.

7. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. О новой карте областей ожидаемой сейсмической активизации на территории Узбекистана по комплексу прогностических параметров сейсмического режима // Фан, мухофаза, хавфсизлик. Ташкент. №1(1). 2018.С.62-74.

8. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Долгосрочный прогноз сильных землетрясений на территории Узбекистана по комплексу прогностических параметров сейсмического режима// «Современные проблемы механики» №33 (3), 2018, г. Бишкек, С. 146-157.

9. Артиков Т.У., Атабеков И.У., Ибрагимова Т.Л. Моделирование сейсмической активизации земной коры Узбекистана после сильных землетрясений в близлежащих территориях// «Современные проблемы механики» №33 (3), 2018, г. Бишкек, С. 158-171.

10. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Связь периодов сейсмической активизации в сейсмоактивных зонах Узбекистана с возникновением сильнейших землетрясений в Центральной Азии // Геориск, Москва Том XIII, № 1. 2019. С.58–70, https://doi.org/10.25296/1997-8669-2019-13-1-58-70

11. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Новая модель макросейсмического поля землетрясений Центральной Азии// Доклады Академии наук Республики Узбекистан. Ташкент №2. 2019 г. С.41-46.

12. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Закономерности изменения макросейсмической интенсивности землетрясений Центральной Азии и их использование при оценке сейсмической опасности// Проблемы сейсмологии. Ташкент. №1. 2019. С.3-17.

13. Атабеков И.У. Математическая модель тектонических течений в литосфере Центральной Азии//Сейсмология муаммолари №1 2019 г. с. 24-33.

14. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. О новой нормативной карте общего сейсмического районирования территории Узбекистана ОСР-2017 // Фан, мухофаза, хавфсизлик. Ташкент. №1 (2). 2019.С.95-98.

15. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Некоторые закономерности проявления сейсмических воздействий при сильных землетрясениях Центрально-Азиатского региона // Геология и минеральные ресурсы. Ташкент. №5. 2019. С.57-64.

16. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Тошпулатов Ф., Саидова М. Особенности площадного распределения интенсивности сейсмических воздействий при сильных землетрясениях Центральной Азии// Вестник НУУз 3/2, 2019, С. 228-235

17. Artikov T.U., Ibragimov R.S., Ibragimova T.L. Mirzaev M.А Complex of general seismic zoning maps OSR-2017 of Uzbekistan// Geodesy and Geodynamics 2020, https://doi.org/10.1016/j.geog.2020.03.004

18. Atabekov I.U. Earth Core's stresses variation in Central Asian earthquakes region// Geodesy and Geodynamics Volume 11, Issue 4, 2020 y., pp 293-299. https://doi.org/10.1016/j.geog.2019.12.005

19. Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Опыт оценки текущей сейсмологической обстановки на территории Узбекистана по комплексу прогностических параметров сейсмического режима// Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Том 4 №3, 2020 г., С. 265-279, https://doi.org/10.33408/2519-237X.2020.4-3.265

Программы и патенты

1. Ибрагимов Р.С., Ибрагимов А.Х., Ли А.В. Программный комплекс «Подсистема INTensity MAP v3.0» DGU 2019 1141 от 12.09.2019 г.

-->